Dochodzenie roszczeń pracowniczych w Niemczech

Wyjazd do pracy w Niemczech to opcja, którą wybiera w obecnych czasach coraz więcej osób. Każda z nich widzi w takim wyjeździe szansę na lepsze życie, szansę na lepsze zarobki i odpowiednie docenienie swoich kwalifikacji.

Bardzo często faktycznie udaje im się osiągnąć wymarzone cele. Jednak czasami niektórzy z nich w dość gwałtowny sposób zderzają się z bolesna rzeczywistością. Czasami niestety uczciwe zamiary pracownika nie wystarczają, aby osiągnąć sukces. Coraz częściej można spotkać z wieloma oszustwami, które jak gdyby tylko czyhają na nieświadome zagrożenia osoby. Dlatego też dzisiaj chciałabym udzielić paru porad, które pomogą wszystkich polskim obywatelom pracującym za granicą w dochodzeniu przysługujących im roszczeń. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Tak więc, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do odpowiedniej realizacji umowy, np. naliczenie wygrodzenia lub rozliczenie czasu pracy, każdy zaniepokojony pracownik powinien w pierwszej kolejności zgłosić się ze swoimi wątpliwościami do pracodawcy lub właściwej komórki organizacyjnej w zakładzie pracy. Rozmowa z pracodawcą ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszelkich spraw niepokojących pracownika oraz rozwiązanie kwestii spornych na drodze polubownej.

Jeżeli tego typu spotkanie z pracodawcą nie przyniesie zamierzonych efektów, należy podjąć inne środki postępowania. Każdy pracownik, który w takiej sytuacji nie doszedł do porozumienia z pracodawcą podczas wyżej wspomnianej rozmowy, ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Zaistniały spór zostaje rozstrzygnięty przez niezawisły sąd, którego prawomocny wyrok jest wiążący dla obu stron i podlega egzekucji na zasadach przewidzianych prawem niemieckim.

Mimo, iż podjęcie tego typu kroków wydaje się dla wielu szarych pracowników niezwykle skomplikowaną i trudną do wygrania sprawą, nie powinni oni się tracić motywacji. To wszystko nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się to wydawać. Na początku najlepiej jest zacząć od znalezienia odpowiedniego adwokata. Dostęp do tego typu fachowych usług jest w Niemczech stosunkowo łatwy. Praktycznie w każdej większej miejscowości znajdziemy kilka kancelarii prawniczych. Jeżeli nasza znajomość języka niemieckiego nie należy do najlepszych, możemy zdecydować się na skorzystanie z adwokata posługującego się językiem polskim. Namiary na tego typu adwokatów możemy w polskich urzędach konsularnych, a także po przesłaniu konsulowi tego typu zapytania droga elektroniczną (email). Ważną informacją jest to, iż decydujący się na tego typu kroki pracownik musi liczyć się z poniesieniem wszelkich kosztów adwokackich i sądowych. Jeżeli zaś polski obywatel pracujący w Niemczech nie znajduje się w najlepszej sytuacji finansowej, istnieje możliwość wystąpienia o pokrycie owych kosztów z urzędu w ramach niemieckiego programu Prozesskostenhilfe. Każda zainteresowana takich rozwiązaniem osoba powinna już przy pierwszym kontakcie z adwokatem poinformować go o swojej sytuacji finansowej. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniego wniosku przez adwokata i złożenie go jeszcze przez wszczęciem właściwego postępowania.

Jeżeli już znajdziemy adwokata i w razie potrzeby załatwimy wszelkie formalności związane z pokryciem kosztów, połowa sukcesu już za nami. Reszta tak naprawdę leży już w rękach adwokata i sądu pracy, który po wysłuchaniu każdej ze stron i przedstawieniu odpowiednich faktów ogłosi prawomocny wyrok.

Poza dochodzeniem roszczeń pracowniczych w Niemczech istnieje również możliwość takiego postępowania w Polsce. Każda osoba będąca pracownikiem tymczasowym jest uprawniona do wystąpienie z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której została ona skierowana do pracy w Niemczech. W przypadku jakiegokolwiek nieprzestrzegania prawa przez tego typu polskie agencję należy z taką informacją zgłosić się do lokalnej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy.

Każdy pracownik po powrocie do kraju może ubiegać się o odpowiednie roszczenia od polskiej agencji zatrudnienia przed sądem pracy. Dodatkowo o pomoc w tego typu sytuacjach może on zwrócić się do Inspektora Pracy, który w takich sprawach może wytoczyć powództwo do sądu w imieniu danego pracownika. Poza tym każdy pracownik zatrudniony u pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub prowadzącego działalność w naszym kraju może ubiegać się o przysługujące mu roszczenie na dwa sposoby:
- występując z powództwem do sądu pracy,
- kierując skargę do PIP ( do okręgowego inspektora pracy właściwego dla lokalizacji siedziby pracodawcy).

Jak więc widzimy, sposobów, poprzez które polski obywatel pracujący za granicą może ubiegać się o przysługujące mu roszczenia jest naprawdę wiele. Wystarczy tylko upór i niemalejąca determinacja w działaniu. Najważniejsze jest to, aby nie dać się w żaden sposób zastraszyć, tylko wytrwale dążyć do sprawiedliwego traktowania wobec swojej osoby.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: