Podstawowe obowiązki niemieckiego pracodawcy wynikające ze stosunku pracy

Wielu z nas wydaje się, że wyjazd do pracy do Niemiec będzie dla nas życiową szansą. Wszystko wydaje się takie proste. Wystarczy poczynić trochę niezbędnych przygotowań do wyjazdu, załatwić konieczne formalności, znaleźć odpowiednią ofertę pracy i można jechać.

Jednak w ferworze tych wszystkich niezbędnych rzeczy przed wyjazdem, większości z nas zdarza zapomnieć się o tak istotnej rzeczy, jaką jest zapoznanie się co najmniej z podstawami niemieckiego prawa pracy. Dla wszystkich tych, którzy nie mają już czasu na konkretne poznanie tego tematu przygotowałam „w pigułce” parę informacji związanych z podstawowymi obowiązkami pracodawcy w ramach istniejącego stosunku pracy.

Najważniejszym obowiązkiem każdego niemieckiego pracodawcy jest wypłacanie wynagrodzenia. Zarówno wysokość wynagrodzenia, jak i termin jego wypłaty są przeważnie dokładnie określone w zawartej wcześniej z pracownikiem umowie o pracę. W Niemczech typowe terminy wypłaty wynagrodzenia to 15-ty każdego miesiąca lub koniec każdego bieżącego miesiąca. W przypadku, kiedy pracodawca i pracownik podlegają wszelkim zapisom układu zbiorczego pracy (po niemiecku Tarifvertrag), to wszystkie regulacje dotyczące wypłaty wynagrodzenia mogą znaleźć się w owym układzie. Ważną informacją jest także to, iż w Niemczech nie spotkamy się z pojęciem minimalnego wynagrodzenia dla pracownika, ponieważ nie jest ono ustawowe określone. Dlatego też, jeżeli pracownik i pracodawca nie podlegają żadnych układom zbiorowym regulującym wysokość wynagrodzenia, kwestia kwoty, jaką co miesiąc będzie otrzymywał pracownik pozostaje do indywidualnego uzgodnienia.

Kolejnym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy jest odpowiednia wypłata wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w święta i niedzielę, a także w godzinach nocnych. W przypadku, kiedy pracownik zobowiązany jest do okazyjnego wykonywania pracy poza standardowymi godzinami pracy, w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych niemieckie prawo pracy nie przewiduje żadnych dodatków do wynagrodzenia z tytułu przepracowanych nadgodzin. Pracodawca jest wprawdzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za dodatkowo przepracowane godziny, jednak nie ma obowiązku wypłacania jakichkolwiek dodatków. Jedynie, jeżeli w umowie pracę lub w układzie zbiorczym poruszona jest kwestia wypłacania dodatków w wyżej opisanych przypadkach, pracodawca jest powinien dopełnić wszelkie związane z tym formalności. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wykonywania pracy w dni ustawowo wolne oraz w godzinach nocnych. Wtedy pracodawca również nie jest objęty obowiązkiem wypłacania dodatków za przepracowane w takiej sytuacji godziny. Jedynym wyjątkiem w tej kwestii są typowi pracownicy nocni. Są to zazwyczaj pracownicy, którzy zgodnie z zawartą umową mają obowiązek pracy w systemie zmianowym w nocy lub pracownicy, którzy rzeczywiście wykonują pracę w nocy przez co najmniej 48 dni kalendarzowych w roku. W takiej sytuacji pracodawca musi zrekompensować pracownikowi nocnemu pracę w tej porze poprzez udzielenie odpowiedniej liczby wolnych dni lub poprzez wypłatę stosownego dodatku do wynagrodzenia zasadniczego. Wybór sposobu rekompensaty zależy bezpośrednio od woli pracodawcy.

Dodatkowo każdy pracodawca podlega obowiązkowi faktycznego zatrudnienia pracownika zgodnie z warunkami przedstawionymi w umowie. W związku z tym każdy pracownik ma prawo do wymagania od osoby zatrudniającej przydzielenia odpowiedniego stanowiska pracy.

Następnym obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o dobro pracownika. Z obowiązkiem tym wiążą się takie kwestie jak sprawowanie pieczy nad rzeczami pracownika znajdującymi się w zakładzie pracy oraz zakaz karania pracownika, który dochodzi do należnych mu praw.

Każdy zawierający umowę pracownik powinien zwrócić uwagę na tak istotną kwestię, jaką są klauzule dotyczące terminów, w przeciągu których pracownik powinien dochodzić przysługujących mu roszczeń z tytułu stosunku pracy, aby nie doszło do ich utraty. Mowa tutaj o takich pojęciach jak terminy utraty prekluzyjne oraz terminy roszczeń. Jest to bardzo ważna kwestia, dlatego też każdy pracownik powinien jak najbardziej wnikliwie się z nią zapoznać.

Jak widać, obowiązków, którym podlega każdy niemiecki pracodawca wobec zatrudnianych przez niego pracowników jest naprawdę sporo. Warto znać wszystkie z nich i zaobserwować, czy zatrudniająca nas osoba odpowiednio wywiązuje się z właściwych dla niej zadań. Bez posiadania jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie bardzo łatwo możemy paść ofiarom niesprawiedliwości lub bezprawia, które coraz częściej można zaobserwować wśród pracujących obywateli polskich za granicą. Dlatego też jeżeli przysługują nam jakieś prawa i przywileje, warto być tego świadomym i walczyć o to, co nam się należy.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: