Podstawowe prawa pracowników w Niemczech

Każda legalnie zatrudniona osoba w Niemczech powinna zapoznać się z obowiązującymi podstawowymi prawami pracownika. Jest to bardzo ważne, ponieważ niewiedza w tej kwestii bardzo często może obrócić się przeciwko nam i sprawić, iż padniemy ofiarom jakiegoś oszustwa.

I mimo, iż pracując w Niemczech nie pracujemy w swoim ojczystym kraju mamy prawo o walczenie o to, co przysługuje nam, jako pracownikom.

Zacznijmy od umowy o pracę. Każda osoba legalnie pracująca w Niemczech ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z pracodawcą. Jest on zobowiązany do przedstawienia w ciągu miesiąca od momentu podjęcia pracy na piśmie oświadczenie określającego warunki zatrudnienia. Obowiązek ten dotyczy każdego rodzaju umowy m.in. umowy o pracę na czas określony, umowy sezonowej czy też umowy o dzieło. Pracodawca ma również prawo do zatrudnienia pracownika na okres próbny (od 2 tygodni do 6 miesięcy) jeszcze przed zawarciem umowy o pracę.

W każdej odpowiednio sporządzonej umowie nie może zabraknąć tak istotnej kwestii, jaką jest wynagrodzenie. W Niemczech średnie krajowe wynagrodzenie brutto wynosi 3 450 euro miesięcznie. Jednak nie należy przyjmować tej stawki jako pewnika, ponieważ można zauważyć zdecydowaną dysproporcję pomiędzy zarobkami w starych i nowych krajach związkowych ( w nowych wynagrodzenie jest niższe prawie o jedną trzecią). Pojęcie płacy minimalnej nie występuje w Niemczech. Jedynie w poszczególnych branżach gospodarki stawki godzinowe pracowników określane są na podstawie układów zbiorowych. Są one corocznie negocjowane przez centrale związków zawodowych i związki pracowników. W Niemczech porozumienia płacowe obowiązują w takich branżach jak górnictwo, malarstwo i lakiernictwo, budownictwo, usługi elektrotechniczne, dekarstwo, branża opieki nad innymi osobami, usługach pocztowych, usługach pralniczych, usługach sprzątania budynków oraz zarządzanie odpadków. Każdy pracodawca jest zobowiązany do szczegółowych postanowień układów zbiorowych, które poza minimalnymi stawkami godzinowymi określają także wypłaty dodatków urlopowych i świątecznych.

Równie istotną kwestią, jaką jest wynagrodzenie, jest także czas pracy. Wszelkie ustalenia związane z czasem pracy regulowane są przez ustawę o czasie pracy. Zgodnie z nią dzienny czas pracy nie może przekraczać 10 godzin, a miesięczny 60 godzin. Tygodniowy czas pracy wynosi przeważnie ok. 39 godzin. Po przepracowanych 6 godzinach każdy pracownik ma prawo do 30-minutwej przerwy, a po przepracowaniu 9 godzin do 45-minutowej przerwy. Każdy pracownik, który pracuje po godzinach powinien za każdą nadgodzinę otrzymać dodatek, który odpowiednio wynosi 25, 50 i 75 procent stawki podstawowej.

Każdy pracownik powinien także zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat przysługującego mu urlopu. Minimalna długość urlopu wypoczynkowego, która została określona w ustawie o minimalnym wymiarze urlopu wypoczynkowego, wynosi rocznie minimum 24 dni robocze. Na taki urlop może liczyć każdy pracownik, który przepracował co najmniej 6 miesięcy. Wraz ze stażem pracy wzrasta długość przysługującego urlopu. Podczas urlopu każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak podczas wykonywania pracy.

Jeżeli zaś chodzi o pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech podlegają oni wszystkim obowiązującym w Niemczech przepisom dotyczących płacy minimalnej, minimalnego wymiaru płatnego urlopu wypoczynkowego, maksymalnego czasu pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, higieny pracy, szczególnych warunków pracy dla ciężarnych kobiet, młodych matek, dzieci, młodzieży oraz postanowienia o niedyskryminacji. Poza tym każdy obywatel polski planujący pracę w Niemczech przez okres krótszy niż 50 dni musi zgłosić się jeszcze przed wyjazdem do lokalnego oddziału NFZ, w celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która daje nam gwarancję do bezpłatnej pomocy lub opieki medycznej. Jeżeli zaś zaplanowany czas pracy przekracza 50 dni, pracownik ten musi zostać zgłoszony przez swojego pracodawcę, jako osoba ubezpieczona i odprowadzająca składki. Dodatkowo każdy pracownik oddelegowany do pracy w Niemczech, w której branży obowiązują porozumienia płacowe, jest objęty danym porozumieniem płacowym określającym płace minimalną, minimalny wymiar urlopu, wynagrodzenie w okresie urlopu, wszelkie dodatki urlopowe oraz składki do kasy chorych.

Istotną kwestią są także wszystkie prawa, które dotyczą pracowników tymczasowych. Zgodnie z nimi pracodawca pożyczający pracownika ma obowiązek zameldowania go oraz załączenia zapewnienia dla pracodawcy wypożyczającego, w którym przedstawi informację, iż zapewnia on pracownikowi minimalny standard wykonywania pracy, a także iż opłaca on jego składki na ubezpieczenie.

Jak więc widzimy, praw, które są związane z określeniem warunków pracy w Niemczech jest bardzo dużo. Zanim udamy się do pracy do kraju za Odrą koniecznie należy się z nimi wszystkimi zapoznać i dotrzymać wszystkich wymaganych formalności.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: