Pojęcie pracownika i jego obowiązki według niemieckiego prawa pracy

Ciągle wzrastająca popularność wyjazdów do pracy do Niemiec jest zjawiskiem powszechnie spotykanym wśród społeczeństwa polskiego nie od dziś. Wysokie zarobki oferowane przez niemieckich pracodawców działają niezwykle kusząco i przyciągająco.

Jednak każda osoba planująca tego typu wyjazd do Niemiec powinna mieć na uwadze, iż od momentu oficjalnego otworzenie niemieckiego rynku pracy (tj. 1 maja 2011 r.) każdy polski obywatel pracujący legalnie w Niemczech jest bezpośrednio objęty wszelkimi zasadami tutejszego prawa pracy. Aby nie „zginąć” w tych przeróżnych przepisach o formalnościach, zaleca się jeszcze przed wyjazdem zdobyć odpowiednią wiedzę w tym temacie. Dzisiaj w ramach pomocy dla wszystkich zagłębiających się w niemieckie prawo pracy co nieco informacji na temat pojęcia pracownika w Niemczech.

Niemieckie prawo pracy pod pojęciem pracownik rozumie osobę, która:
- wykonuje pracę,
- pełni służbę dla pracodawcy,
- jest określona tym mianem na podstawie umowy prywatno-prawnej.

Poza tym jednym z najważniejszych kryteriów przy określaniu danej osoby mianem pracownika jest wykonywany przez nią czas pracy. Każda osoba, która w kwestii wykonywania pracy jest osobiście uzależniona od pracodawcy, zgodnie z niemieckim prawem pracy może być nazywana pracownikiem. Ustalenie godzin pracy, konkretne czynności i sposób, w jaki mają być one wykonywane powinny być bezpośrednio i ściśle określone przez pracodawcę. We wszystkich tych przypadkach, kiedy osoba zatrudniona może sama decydować w powyższych kwestiach, z pewnością nie mamy do czynienia z pracownikiem, lecz z osobą prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą.

Ważnym kryterium w tym temacie jest także rodzaj umowy, który zostaje zawarty pomiędzy pracodawcą, a osobą zatrudnioną. O pracowniku możemy mówić wtedy, kiedy celem zawartej przez niego umowy nie jest wykonanie jakiegoś konkretnego dzieła, lecz samo wykonywanie pracy jako czynności. Jeżeli zaś zgodnie z umową zatrudniona osoba ma wykonać jakieś konkretne dzieło np. napisać książkę, artykuł lub program komputerowy za ściśle ustaloną stawkę, to jednoznacznie wskazuje to na umowę o dzieło, a nie na umowę o pracę. W przypadku wszystkich osób zatrudnionych na mocy takiej umowy wszelkie przepisy niemieckiego prawa pracy nie znajdują zastosowania.

Przy podpisywaniu jakiejkolwiek umowy każda osoba znajdująca się w takiej sytuacji powinna dokładnie przeanalizować treść przedłożonego jej dokumentu. Jest to istotna sprawa, ponieważ niektórzy niemieccy pracodawcy tworzą umowy w taki sposób, aby sam pisemny charakter wskazywał na umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło, mimo iż w rzeczywistości zatrudniona osoba będzie wykonywała taką samą pracę jak normalny pracownik. Problem ten pojawia się coraz częściej, ponieważ w taki sposób pracodawcy próbują uniknąć szeroko rozwiniętych przepisów służących ochronie pracowników w niemieckich prawie pracy. We wszystkich takich przypadkach decydującym kryterium jest wygląd rzeczywistego stosunku pracy, a nie treść samej umowy.

Warto także zwrócić uwagę na pewne wyjątki, jakie przewiduje niemieckie prawo pracy w kwestii ochrony pracowników. Otóż niektóre regulacje ochronne nie znajdują zastosowania w przypadku pracowników zatrudnionych na wyższych szczeblach lub pełniących funkcję pracodawcy. Mogą to być na przykład osoby będące członkami zarządu spółki, prokurenci lub kierownicy zakładu pracy mający prawo do zwalniania i zatrudniania nowych pracowników.

Kiedy już zapoznamy się ze wszelkimi aspektami pojęcia pracownika, możemy przejść do kilku istotnych informacji związanych z ustalonymi w niemieckim prawie pracy obowiązkami pracownika. Zdecydowanie podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest odpowiednie świadczenie ustalonej pracy. Każdy pracownik musi wykonywać swoją pracę osobiście, gdyż niemieckie prawo pracy nie przewiduje możliwości powierzenia wykonywania swej pracy koledze, czy też znajomemu, podczas gdy sam pracownik będzie zajmował się sprawami osobistymi. Dodatkowo każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy ustalonej w umowie pracy w taki sposób, w jaki potrafi ją wykonywać oraz w odpowiednim tempie.

Poza odpowiednim świadczeniem pracy pracownik podlega także obowiązkowi lojalności, obowiązkowi ochrony majątku pracodawcy, obowiązkowi starannego obchodzenia się z narzędziami pracy, obowiązkowi zachowania spokoju i porządku w zakładzie pracy, obowiązkowi dyskrecji, a także zakazowi prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie obowiązywania stosunku pracy.

Jak więc widzimy, pojęcie pracownika i jego obowiązki w ramach istniejącego stosunku pracy to dość szeroko rozbudowana kwestia w niemieckim prawie pracy. Dlatego też każdy polski obywatel, który w Niemczech chce nosić miano pracownika powinien być świadom tego, w jakich sytuacjach może stać się pracownikiem, a jeżeli już się nim stanie, to jakim obowiązkom będzie musiał podlegać.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: