Prawa i przywileje młodych matek i ciężarnych kobiet pracujących w Niemczech

We współczesnym świecie praktycznie w każdym kraju można spotkać się ze specjalnymi przywilejami i prawami dla pracujących matek i kobiet w ciąży. Także w Niemczech można spotkać się z daleko idącą ochroną tej grupy pracowników.

Jest to przede wszystkim dowód na niezwykłą wyrozumiałość i szacunek w stosunku do każdej pracującej matki czy też ciężarnej kobiety. Aby być świadomą swoich praw i przywilejów każda kobieta planująca pracę w Niemczech powinna zapoznać się tego typu informacjami.

Nawet już podczas etapu starania się o pracę każda matka lub kobieta w ciąży może liczyć na pewne przywileje. Zdecydowanie największym udogodnieniem w tej kwestii jest to, iż każda matka lub ciężarna kobieta starająca się o pracę podczas rozmowy kwalifikacyjnej ma prawo do udzielenie niezgodnej z prawdą odpowiedzi na zadane przez potencjalnego pracodawcę pytanie o to, czy jest w ciąży.

Kolejnym z tej grupy udogodnień jest szeroko rozwinięte w Niemczech pojęcie okresów ochronnych. Każda ciężarna pracownica w ramach istniejącego już stosunku pracy ma zagwarantowane ustawowo okresy, w których nie jest zobowiązana do wypełnienia obowiązku pracy. Takim okresami są:
- czas na 6 tygodni przed przewidywanym terminem porodu,
- czas 8 tygodni po porodzie
.

Jeżeli wykonywanie pracy stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka albo matki, istnieje możliwość zwolnienia pracownicy z obowiązku wykonywania pracy również w czasie poza okresami ochronnymi. Aby jednak uzyskać taką możliwość ciężarna kobieta pracująca musi przedłożyć pracodawcy odpowiednie zwolnienie lekarskie.

W celu zapewnienia pracownicy odpowiedniego utrzymania w trakcie okresów ochronnych prawo niemieckie gwarantuje bogaty pakiet świadczeń na rzecz pracownicy ze strony pracodawcy oraz kasy chorych. Świadczenia te mają na celu zapewnienie ciężarnej pracownicy utrzymania w miarę możliwości bez większych uszczerbków finansowych. W ramach działalności kasy chorych każda kobieta będąca w takiej sytuacji może liczyć na zasiłek macierzyński (po niemiecku Mutterschaftsgeld). Dodatkowo każdy pracodawca w ramach kompensaty wynagrodzenia jest zobowiązany do wypłacania dodatku do zasiłku macierzyńskiego, którego kwota równa się różnicy pomiędzy zarobkiem netto pracownicy a zasiłkiem macierzyńskim. Dodatek ten jest w pełni zwolniony od podatku oraz opłat na ubezpieczenia socjalne.

Ważną kwestią w tym temacie jest także to, iż niemieckie prawo pracy skrupulatnie przewiduje całkowity zakaz wypowiadania umowy o pracę kobietom ciężarnym. Zakaz ten obowiązuje w okresie od momentu zajścia w ciążę aż do upływu 4 miesięcy po porodzie. Jedynie za wcześniejszą zgodą właściwego urzędu pracodawca może rozwiązać umowę w tego typu sytuacji. Jednak przypadki te należą zdecydowanie do rzadkości.

Każda kobieta, która już dojdzie do siebie po porodzie, po upływie drugiego z przysługujących jej okresów ochronnych może wrócić do pracy. W związku z tym przysługują jej kolejne przywileje. Jednym w nich jest dodatkowy czas na karmienie dziecka. Niemieckie prawo przewiduje dla każdej karmiącej matki w razie potrzeby przerwy na karmienie dziecka. Kobieta będąca w takiej sytuacji może skorzystać w dwóch opcji: pierwsza to dwie przerwy każda po 30 minut, a druga to jedna przerwa trwająca 60 minut. Bardzo ważne jest to, iż czas przeznaczony na tego typu przerwy jest liczony, jako czas pracy. Pozwolenie pracodawcy na korzystanie przez pracownicę z tego typu przerw musi być poprzedzone stosownym żądaniem zainteresowanej karmiącej matki. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, kobieta może wykorzystywać przerwy na karmienie dziecka bez najmniejszego odbicia się tego na jej wynagrodzeniu.

Jak więc widzimy, kwestia praw kobiet ciężarnych i matek zajmuje dużą część w prawie niemieckim. Jest to oczywiście jak najbardziej pozytywne zjawisko, ponieważ każda kobieta w ciąży czy też młoda mama chciałaby mieć jak najlepsze i najwygodniejsze warunki do pogodzenia swojego wyjątkowego stanu z pracą. Szczególnie ważną kwestią jest zakaz wypowiedzenia umowy kobiecie ciężarnej. Daje on pewnego rodzaju pewność o ciągłości i nieprzerywalności zatrudnienia. Niemieckie prawo biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby i wymogi stara się w jak najlepszym stopniu zadbać o pracujące ciężarne kobiety. Dlatego też każda kobieta, a w szczególności ciężarna kobieta, powinna jak najlepiej zapoznać się z wszystkimi prawami i przepisami związanymi w pracą w tym szczególnym dla niej okresie. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, warto korzystać z przywilejów, jakie zostały im przydzielone, ponieważ w dużym stopniu może to ułatwić im często trudne początki macierzyństwa.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: