Prawo do zmniejszenia wymiaru pracy według regulacji niemieckiego prawa pracy

Każdy polski obywatel pracujący w Niemczech powinien być świadomy przysługujących mu praw i przywilejów. Biorąc pod uwagę stale zwiększającą się liczbę nieporozumień i sporów dochodzących pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą jest to naprawdę bardzo ważna kwestia.

W sytuacjach, kiedy chcemy walczyć o swoje prawa, musimy wiedzieć, jakie one są i w jakich przypadkach nam przysługują. Bez odpowiedniej wiedzy nic nie wskóramy, a czasami wręcz ośmieszymy się. Aby uniknąć tego typu nieprzyjemnych sytuacji należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami w temacie niemieckiego prawa pracy. W ramach pomocy dla wszystkich zainteresowanych dzisiaj pokrótce omówimy kwestię prawa do zmniejszenia wymiaru godzin pracy.

W niemieckim prawie pracy istnieje możliwość żądania od pracodawcy zmniejszenia wymiaru godzin pracy. Jest to niezwykle przydatne rozwiązanie, szczególnie dla młodych matek zatrudnionych na pełen etat, którym nie przysługuje już prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego. Poprzez zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin pracy każda z nich może kontynuować pracę, nawet w sytuacjach, kiedy muszą one poświęcić więcej czasu na wychowywanie dziecka.

Jak w większości tego typu regulacji prawnych także w przypadku tej regulacji musza być spełnione odpowiednie warunku, aby mogła być ona zastosowana. Przede wszystkim pracownik musi pracować u swojego pracodawcy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatkowo pracodawca musi zatrudniać co najmniej 15 osób (nie uwzględniając tu osób odbywających wykształcenie zawodowe). Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, zainteresowany takim rozwiązaniem pracownik powinien powiadomić o swoim zamiarze pracodawcę odpowiednio wcześniej. Okres ten powinien wynosić co najmniej 3 miesiące przed planowanym zmniejszeniem wymiaru czasu pracy. Jest to konieczne, ponieważ pracodawca musi mieć czas na zastanowienie się nad ewentualną potrzebą zatrudnienia dodatkowego pracownika lub innym koniecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji.

Złożony wniosek o zezwolenie na skrócenie czasu pracy może spotkać się z odmową ze strony pracodawcy tylko i wyłącznie z powodów zakładowych. Z tego typu powodami możemy mieć do czynienia, w przypadkach, kiedy zmniejszenie wymiaru czasu pracy wiąże się z niewspółmiernymi kosztami lub w znacznym stopniu zakłóca organizację, przebieg pracy lub bezpieczeństwo w zakładzie pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien powiadomić o swojej decyzji zainteresowanego pracownika na piśmie najpóźniej na miesiąc przed wskazanym okresem, od które miało nastąpić zmniejszenie wymiaru godzin pracy.

W przypadku skierowania tego typu sprawy przez niezadowolonego pracownika do sądu pracy, pracodawca jest zmuszony przed sądem podać i w razie potrzeby udowodnić, iż takie powody zakładowe istnieją w rzeczywistości. Następnie sąd pracy stawiając bardzo wysokie wymogi wnikliwie sprawdza, czy przedstawione przez pracodawcę powody są faktycznie wystarczające do odrzucenia tego typu wniosku złożonego przez pracownika.

Ważną informacją jest również to, iż w wypadku otrzymania odmowy zmniejszenia wymiaru godzin pracy, dany pracownik może ponownie ubiegać się o tego typu roszczenie dopiero po upływie dwóch lat. Specjalnie regulacje w tego typu wypadkach przysługują jedynie osobom wychowującym dzieci oraz osobom niepełnosprawnym.

Podsumowując, widzimy, iż to, że tego typu regulacja pojawiła się w przepisach niemieckiego prawa pracy, nie zawsze musi oznaczać, iż przywilej ten będzie łatwy i możliwy do wykorzystania przez wszystkich. Jak widzimy, praktycznie w każdym tego typu przypadku muszą być spełnione odpowiednie wymagania. Jednak spełnienie ich nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Wszystko tak naprawdę pozostaje w rękach pracodawcy i jego dobrej woli. Oczywiście każdy rozczarowany podjętą przez niego decyzją pracownik może ubiegać się o swoje prawa przed sądem pracy. Istnieją dość duże szanse, iż w przypadku walki o prawo do zmniejszenia wymiaru godzin pracy to właśnie pracownik odniesie sukces. W takich przypadkach sądy pracy bardzo szczegółowo i wnikliwie sprawdzają argumenty pracodawcy i poddają je głębokiej analizie.

Jak więc widzimy, konieczną podstawą do ubiegania się o jakiekolwiek prawa pracownika zawarte w niemieckim prawie pracy wymagają wcześniejszego zapoznania się z nimi. Jest to niezbędne, ponieważ bez odpowiedniej wiedzy możemy ubiegać się o coś zupełnie bezpodstawnie lub wręcz przeciwnie - bagatelizować nieświadomie szereg spraw, które zgodnie z prawem powinny wyglądać inaczej. Dlatego też pamiętajmy jeszcze przed wyjazdem, aby sięgnąć po odpowiednie źródła związane z wszelkimi regulacjami niemieckiego prawa pracy.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: