Rada zakładowa w niemieckich przedsiębiorstwach

Zapoznanie się z podstawowymi przepisami niemieckiego prawa pracy to pewnego rodzaju niezbędnik dla każdego polskiego obywatela, który planuje wyjazd Niemiec, w celu poszukiwania pracy.

Aby posiąść tego typu wiedzę możemy skorzystać z wielu bogatych i ciekawych źródeł w Internecie, jak na przykład strona niemieckiej ambasady, lub zainwestować w odpowiednia dla tego tematu fachową literaturę.

Dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się poprzez Internet pogłębiać swoją wiedzę na temat niemieckiego prawa pracy przygotowałam dzisiaj krótką charakterystykę pojęcia rady zakładowej w Niemczech.

Zacznijmy od kliku ogólnych informacji. Otóż owa rada zakładowa odgrywa znacząca rolę w niemieckim prawie pracy. Jej głównym zadaniem jest przede wszystkim prezentowanie interesów pracowników wobec pracodawcy. Ustawowo wyposażone jest ona w szeroko rozwinięte prawa, które pozwalają jej w pewnym stopniu podejmować decyzje wraz z pracodawcą w sporej części spraw związanych z zakładem pracy oraz w sprawach czysto pracowniczych. Posiada ona nawet prawo do blokowania decyzji i postanowień pracodawcy. Dodatkowo pracodawca podlega obowiązkowi informowania i ścisłej współpracy z radą zakładową w dość szerokim zakresie. Krótko mówiąc, oznacza to, iż pracodawca musi liczyć się z rada zakładową, a ich wzajemna konstruktywna współpraca powinna przynosić korzyści dla obydwu stron.

Jak zatem tworzy się rada zakładowa? Otóż utworzenie owej rady jest możliwe już nawet w przypadku małych przedsiębiorstw. Warunkiem jest to, aby w danym zakładzie pracy zatrudnione było co najmniej 5 pracowników. Członkowie rady zakładowej wybierani są spośród siebie przez samych pracowników. Liczba wybranych członków rady zakładowej jest uzależniona bezpośrednio od wielkości danego przedsiębiorstwa i przykładowo w przedsiębiorstwach zatrudniających od 5 do 20 pracowników jest to 1 osoba, w przedsiębiorstwach zatrudniających od 21 do 50 pracowników są to 3 osoby, a w przedsiębiorstwach zatrudniających od 51 do 100 pracowników jest to 5 osób, itd. Członkowie rady zakładowej wybierani są na 4 lata. Tego typu wybory odbywają w okresie od 1 marca do 31 maja danego roku. Istotną informacją jest to, iż żaden z pracodawców nie ma prawa utrudniać przebiegu takich wyborów w swoim przedsiębiorstwie.

Ze względu na częste niezadowolenie pracodawców z istnienia utworzonej przez pracowników rady zakładowej odpowiednia niemiecka ustawa gwarantuje specjalną ochronę wszystkich członków owej rady przed wypowiedzeniem ich umów o pracę. Jedynie za zgodą samej rady zakładowej i tylko ze względu na bardzo poważne powody, pracodawca może wypowiedzieć członkowi takiej rady pracę. Jednak jest to możliwe jedynie w takiej sytuacji.
Przejdźmy teraz do praw i uprawnień posiadanych przez radę zakładową. Tak więc, rozróżniamy trzy podstawowe dziedziny, w których rada zakładowo posiada daleko idące prawa. Są to:
- sprawy socjalne,
- sprawy kadrowe,
- sprawy dotyczące zmian w zakładzie pracy.

Jeżeli chodzi o sprawy socjalne, to właśnie na tym obszarze rada zakładowa posiada najbardziej szeroko rozwinięte prawa. Najważniejsze z nich daje jej możliwość do współdecydowania z pracodawcą, W związku z tym, pracodawca nie ma prawa do podejmowania samodzielnych decyzji, tylko potrzebuje do tego zgody rady zakładowej. Do grupy spraw socjalnych zalicza się takie aspekty jak:
- sprawy związane z porządkiem i zachowaniem pracowników w zakładzie pracy,
- wszelkie regulacje dotyczące rozpoczynania i kończenie pracy dziennej oraz podziału pracy na poszczególne dni tygodnia,
- przejściowe ograniczenie lub wydłużenie czasu pracy,
- wprowadzenie ogólnych zasad dotyczących kwestii urlopów, przygotowanie planów urlopowych, ustalenie konkretnego czasu urlopu dla pracowników w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
- wprowadzenie i używanie technicznych instalacji lub urządzeń służących do sprawowania nadzoru i kontroli zachowania pracowników oraz wykonywania przez nich pracy.

Jeżeli zaś chodzi o sprawy kadrowe, to zalicza się do ich takie kwestie jak:
- planowanie zatrudnienia kadr (tutaj pracodawca zobowiązany się do poinformowania oraz do konsultacji z rada zakładową, jednak w przypadku podejmowania decyzji nie potrzebuje jej zgody),
- rozpisywanie wolnych miejsc w danym zakładzie pracy,
- sporządzenie i używanie przez pracodawcę ankiet personalnych,
- zatrudnienie, klasyfikacja, przeklasyfikowanie lub przydzielenia innego miejsca pracy,
-wypowiedzenie umowy o pracę.

Do ostatniej z dziedzin działanie rady zakładowej, czyli do spraw dotyczących zmian w zakładzie pracy, zaliczamy takie aspekty jak:
- podzielenie zakładu pracy,
- połączenie z innym zakładem pracy,
- przeniesienie całego lub znaczących części zakładu pracy do innej lokalizacji,
- ograniczenie lub zamknięcie całego lub znaczących części zakładu pracy,
- zasadnicze zmiany organizacji pracy, celu zakładu pracy lub urządzeń produkcyjnych,
- wprowadzenie nowych zasadniczych metod pracy lub procesów produkcyjnych.

Podsumowując, widzimy, iż obszar działania rady zakładowej jest naprawdę dość szeroko rozbudowany. Mimo częstego niezadowolenia pracodawców z faktu utworzenia takiej rady w ich zakładzie, bardzo często z czasem jej działalności można zauważyć znaczną poprawę warunków pracy.


Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: