Motoryzacja

Homologacja samochodu – zorganizować badania homologacyjne?

Włodarze UE od jakiegoś okresu zalecają swoim członkom obniżania emisji CO² w celu ochrony klimat. Jednym z głównych producentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są auta. Między innymi w związku z tym, producenci samochodów zobowiązani są, w porozumieniu z odpowiednimi agendami państwowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym w ogóle są badania homologacyjne? Kto powinien je zrobić  i jak od strony legislacyjnej wygląda ten temat?

Na czym polegają badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla świeżo wyprodukowanych aut. Stanowi ona fudnament do wykreowania szczegółowego opisu pojazdu – w ujęciu technicznym. oraz identyfikacyjnym. Badania homologacyjne polegają na przejściu serii sprawdzianów porównujących stan auta z normami technicznymi wskazanymi przez ustawodawcę. Spełnienie kryteriów homologacyjnych jest niezbędne, żeby czekający na rejestrację pojazd został dopuszczony do jazdy. Dokumenty homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale również jego wyposażenie(a) i elementów, składających się na całość. Odpowiednia jednostka bada pojazd i na bazie określonych norm wydaje lub nie odpowiednie świadectwo. Uzyskanie świadectwa homologacyjnego przez pojazd jest oznacza, że auto zgodnie z obowiązującymi regulacjami może w zupełnie legalnie jeździć po ulicach na terenie Unii Europejskiej. Nakaz przeprowadzenia badań homologacyjnych dotyczy nowych aut, a także takie, w których właściciele dokonali znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Oznacza to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą ubiegać się tylko producenci pojazdów, albo działający za ich polecenia pośrednicy.

Homologacja pojazdu – aspekt prawny 

Unia Europejska stanowi wspólnotę, która dąży do tego by ujednolicać przepisy w wielu aspektach codziennego życia. Tak też stało się z branży(ą) automotive. W 2007 roku powstała ustawa, która wskazała ramy prawne(y) związane z homologacją aut i ich części, występująca na obszarze krajów wchodzących w skład wspólnoty. Dyrektywa ta pozwala usprawnić wytwórcom pojazdów proces wprowadzania na rynek nowych typów pojazdów. Dzięki jednolitym przepisom, firmy z branży automotive, po uzyskaniu koniecznych wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają możliwość zgodnie z prawem rejestrować i handlować samochodami na obszarze wszystkich państw UE.

Kto podbija dokumenty homologacyjne?

W kraju nad Wisłą organem odpowiednią(m) do wydawania decyzji o homologacji zgodnej z dyrektywą Unii jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ta orzeka na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Transportowy Dozór Techniczny zleca wykonywanie badań niezależnym instytucjom badawczym. instytucje te, to ustalone przez władze instytuty oraz przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w tego typu badania(ch). Po zapoznaniu się ze przygotowanym(ego) przez nie raportu, jeśli wynik badań jest pozytywny, wydawane są właściwe świadectwa.

Co więcej, do zakresu obowiązków Transportowego Dozoru Technicznego, zalicza się także ocena i kontrola zgodności ze stanem faktycznym dokumentów homologacyjnych wydawanych przez inne kraje członkowskie.

Co ponadto musisz wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko auta, ale także wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Również części pojazdów i składniki ich wyposażenia zobowiązuje się do uzyskania badań homologacyjnych – są to dla przykładu: zbiorniki paliwowe, lampy czy sygnały dźwiękowe. Nie ma konkretny(a) spis części podlegających przepisowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez odgórnie wskazanych wytycznych.

W Polsce cena homologacji każdego z pojazdów całojezdnych to wydatek rzędu 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast czterokrotnie niższe i wymagają zainwestowania 400 zł.